Gå till innehåll

Årlig rapport 2023

Vi publicerar i dag vår årliga rapport 2023 från vårt fjärde verksamhetsår. I rapporten redovisar vi de ärenden som kommit in till Npof och de bedömningar av oredlighet i forskning vi gjort. Vi beskriver även vilka åtgärder forskningshuvudmännen vidtagit med anledning av våra beslut. Utöver det redovisar vi vilka misstankar om andra avvikelser från god forskningssed som forskningshuvudmännen prövat och hur de verkar för god forskningssed och förebygger oredlighet i sina verksamheter.

Genom rapporten vill Npof sprida kunskap om frågor kopplade till god forskningssed och bidra till en omvärldsorientering kring bland annat hur olika forskningshuvudmän arbetar med dessa frågor. Förhoppningen är att rapporten kan användas som underlag för diskussioner om hur god forskningssed kan stärkas och hur oredlighet i forskning kan förebyggas, med det övergripande syftet att värna förtroendet för svensk forskning.

Årlig rapport 2023