Gå till innehåll

Beslut i ärende 3.1-20/0022

Summering - Ärende 3.1-20/0022

En professor konstaterades vara skyldig till oredlighet i forskning i form av förfalskning. Förfalskningen avsåg manipulering av bilder i fyra publicerade artiklar inom ämnesområdet medicin och hälsovetenskap. I ärendet var det inte stridigt att bildpubliceringarna i fråga varit felaktiga, bland annat har man använt bilder som inte visade de resultat man beskrev. Nämnden bedömde att det var en allvarlig avvikelse från god forskningssed. Med hänsyn till forskarens erfarenhet och ställning i de aktuella forskargrupperna ansåg nämnden att det faktum att hen vid återkommande tillfällen granskat och godkänt felaktiga bilder inte kunde anses ha skett endast till följd av ursäktlig okunskap eller ett tillfälligt förbiseende. Nämnden bedömde därför att forskaren förfarit grovt oaktsamt. Ärendet har överklagats till förvaltningsrätten av den fällde forskaren, men dom har ännu inte meddelats. Någon återrapportering från forskningshuvudmannen finns alltså inte ännu.

Beslutsdokumentation

Dokumentation i ärendet går att läsa i sin helhet i nedanstående PDF-dokument.

Beslutsdokumentation 3.1-20/0022