Gå till innehåll

Beslut i ärende 3.1-22/0093

Summering - Ärende 3.1-22/0093

En forskare friades från misstanke om oredlighet i forskning inom forskningsämnesområdet matematik.
Misstanken överlämnades av forskningshuvudmannen och avsåg plagiering av ett matematiskt bevis, ett bevis som en doktorand hävdade var hans. Det matematiska beviset hade visats i en PowerPoint-presentation vid ett forskarseminarium av den anmälde forskaren, som var doktorandens handledare. Det fanns få referenshänvisningar i PowerPoint-presentationen, vare sig till forskarens egna publikationer eller till andras. Forskaren menade att han arbetat med det matematiska beviset under många år och visade publikationer där han publicerat det matematiska beviset.
Nämnden menade att PowerPoint-presentationer av det aktuella slaget inte alltid innehåller fullständiga referenser och det gick därför inte att ställa samma formaliakrav på presentationen som det gått att göra om det hade varit en publicering eller annan typ av offentliggörande av forskning. Därför menade nämnden att det inte gick att dra slutsatsen att det är en fråga om oredlighet i forskning. Forskaren friades därmed från misstanken om plagiering.

Beslut

Beslut i ärendet går att läsa i sin helhet i nedanstående PDF-dokument.

Beslut 3.1-22/0093