Gå till innehåll

Beslut i ärende 3.1-22/0118 och 3.1-22/0137

Summering - Ärende 3.1-22/0118

Fyra forskare friades från misstankar om oredlighet i forskning i en artikel inom forskningsämnesområdet medicin och hälsovetenskap. Misstankarna gällde förfalskning genom att information gällande medicinska komplikationer som drabbat en patient utelämnats i artikeln. Nämnden bedömde att komplikationerna borde ha nämnts i artikeln eftersom patienten beskrevs i detalj i artikelns inledning. Då de inte hade beskrivits bedömde nämnden att data hade utelämnats utan att det varit motiverat och att det utgjorde förfalskning.

Nämnden fann ingen anledning att göra avsteg från utgångspunkten att förfalskning i princip alltid är en allvarlig avvikelse från god forskningssed och bedömde därför att förfalskningen utgjorde en sådan allvarlig avvikelse.

Artikeln avsåg att fokusera på utvecklingen av en ny metod. Den var inte en redovisning av en klinisk studie utan avsikten var att utöver teknikutvecklingen presentera ett antal fallstudier enligt nämndens bedömning. Dessutom ansåg nämnden att det tydligt framgick att patienten i fråga inte ingått i uppföljning. Nämnden bedömde att det hade varit lämpligt att tydligare ange orsakerna till att patienten uteslöts ur studien och att förfarandet var oaktsamt, men inte grovt oaktsamt.

Beslut

Beslut i ärendet går att läsa i sin helhet i nedanstående PDF-dokument.

Beslut 3.1-22/0118