Skip to content

Good scientific practice

“En forskare ansvarar för att följa god forskningssed i sin forskning och forskningshuvudmannen har det övergripande ansvaret för att forskningen utförs i enlighet med god forskningssed.”

(Lagen (2019:504) om ansvar för god forskningssed och prövning av oredlighet i forskning)

Vem prövar vad?

Npof prövar det som enligt definitionen i lagen är oredlighet i forskning, d.v.s. ”en allvarlig avvikelse från god forskningssed i form av fabricering, förfalskning eller plagiering som begås med uppsåt eller av grov oaktsamhet vid planering, genomförande eller rapportering av forskning”.

Andra misstänkta avvikelser från god forskningssed prövas av forskningshuvudmännen själva. Sådana avvikelser från god forskningssed kan till exempel vara manipulering av författarskap, undanhållande av forskningsresultat. De avvikelser lärosätet själv har prövat ska rapporteras till Npof. Lärosätena är skyldiga att pröva och rapportera avvikelser från god forskningssed enligt 1 kap. 17 högskoleförordningen (1993:100).

De avvikelser som lärosätena själva ansvarar för att pröva kan definieras så här:

Med andra avvikelser från god forskningssed avses sådana avsteg från god forskningssed som inte räknas som oredlighet i forskning, men som väsentligen skadar eller riskerar att skada forskningens eller forskarnas integritet och som begås med uppsåt eller av grov oaktsamhet vid planering, genomförande eller rapportering av forskning, eller konstnärlig forskning och utvecklingsarbete.

Det finns flera olika riktlinjer, kodexar och definitioner som lärosätena använder vid sin prövning. Här är de vanligaste: