Gå till innehåll

Så här anmäler du misstänkt oredlighet i forskning

Hur görs en anmälan?

Ärenden om oredlighet kan initieras på tre olika sätt:

Forskningshuvudman

Forskningshuvudmannen har en skyldighet att överlämna ett ärende till Npof om det kan misstänkas att oredlighet i forskning förekommit i verksamheten. Tröskeln för när ett överlämnande ska ske ska vara låg. Begreppet misstänkt oredlighet ska enligt lagens förarbeten tolkas generöst, så att alla ärenden som kan vara oredlighet utreds av Npof. Det innebär att om det är oklart om det rör sig om ett fall av misstänkt oredlighet i forskning eller avvikelse från god forskningssed i övrigt, bör huvudmannen lämna över handlingarna i ärendet till Npof för prövning.

Om ett ärende avser andra avvikelser från god forskningssed, finns en skyldighet för forskningshuvudmannen att utreda sådana avvikelser.

Gör ett överlämnande

Enskilda

Vem som helst kan vända sig direkt till Npof med misstankar om oredlighet. Den möjligheten syftar till att öka chansen att alla misstänkta fall av oredlighet utreds, enligt lagens förarbeten. Det underlättar också för den anmälare som inte vet vilken forskningshuvudman den ska vända sig till med misstankar. Möjligheten att kunna anmäla direkt till Npof ska också fungera som en sorts kontrollfunktion, så att ärenden inte stannar vid forskningshuvudmännens prövning.

Gör en anmälan

Npof

Npof kan på eget initiativ utreda misstankar om oredlighet. Till exempel om vi upptäcker annan oredlighet i ett ärende än det som inledningsvis anmäldes. Eller om uppgifter om misstänkt oredlighet når Npof på annat sätt, exempelvis genom media.