Gå till innehåll

Information om behandling av personuppgifter

I enlighet med dataskyddslagstiftningen ska Nämnden för prövning av oredlighet i forskning lämna information om behandlingen av personuppgifter i myndighetens verksamhet.

Personuppgiftsansvarig och dataskyddsombudet

Nämnden för prövning av oredlighet i forskning, registrator@npof.se, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter inom ramen för sin verksamhet. Hos myndigheten finns ett dataskyddsombud som kan nås via dataskyddsombud@oredlighetsprovning.se

Ändamål och rättslig grund

Nämnden för prövning av oredlighet i forskning är en statlig förvaltningsmyndighet och ska pröva frågor om misstänkt oredlighet i forskning samt årligen publicera en rapport med sammanställning av egna avgöranden och information om uppgifter om andra avvikelser från god forskningssed från universitet och högskolor.

Nämnden behandlar personuppgifter i alla delar av sin verksamhet – allt från uppgifter om personal och ledamöter till personuppgifter i processerna vid prövningen av misstänkt oredlighet i forskning. När myndigheten samlar in personuppgifter finns information om ändamål, rättslig grund, hanteringen och skyddet av uppgifter och om den registrerades rättigheter.

Som statlig myndighet utgör den rättsliga grunden i huvudsak något av följande alternativ.

Hantering av och skyddet för personuppgifterna

Nämnden för prövning av oredlighet i forskning vidtar relevanta och tillräckliga organisatoriska och tekniska åtgärder för att säkerställa uppgiftsskyddet i enlighet med vid var tid gällande regler.

Uppgifterna bevaras eller gallras i enlighet med de författningskrav som ställs på nämnden som myndighet.

Nämnden för prövning av oredlighet i forskning är en offentlig verksamhet vilket innebär att personuppgifter kan komma att bli föremål för utlämnande till tredjeman, bland annat vid en begäran om allmänna handlingar i enlighet med 2 kap. tryckfrihetsförordningen. Ett utlämnande föregås alltid av en sekretessprövning.

Den registrerades rättigheter

Du har rätt att få information om och i så fall hur dina personuppgifter behandlas. Du har också rätt att få felaktiga personuppgifter rättade samt rätt att komplettera ofullständiga personuppgifter. Det finns också en rätt att under vissa förutsättningar få uppgifter raderade eller invända mot en behandling av dina personuppgifter. Vidare finns en rätt att inge klagomål till en tillsynsmyndighet och en rätt att när som helst återta ett lämnat samtycke.