Gå till innehåll

Jag är anmäld
– vad händer nu?

Om du blivit anmäld för misstänkt oredlighet i forskning

När du har fått meddelande från oss om att en anmälan har gjorts mot dig och din forskning, gör vi en första bedömning av om misstankarna ska prövas. Det avgörs utifrån lagens bestämmelser och om misstankarna faller inom dem eller inte. Det är alltså inget myndigheten väljer själv.

Om misstankarna inte ska prövas fattas ett avvisningsbeslut. Ska de prövas kontaktar vi dig igen.

Vår prövningsprocess

Får jag yttra mig i mitt fall?

Om misstankarna tas upp till prövning får du möjlighet att yttra dig kring dem och allt material som finns i ärendet. Du ska då skicka in material och underlag samt ge en skriftlig beskrivning av vad som har hänt, ett yttrande.

Du får 2-3 veckor på dig att skriva yttrandet.

Här finns stöd kring hur du skriver ditt yttrande:

Hur skriver jag mitt yttrande?

Varför ber Npof om mitt yttrande?

Nämndens utredning bygger på skriftliga underlag eftersom det är en förvaltningsrättslig process. Det är genom din skriftliga beskrivning vi får veta vad just du vet och kan berätta om det som hänt. Yttrandet från dig som anmäld har därför central betydelse för utredningen. Vi behöver förstå din syn på det som har skett, vilken roll och involvering du har haft i den del av forskningen som utreds, och vilka underlag du kan redovisa som belägger det. Det finns ingen annan som beskriver det för oss.

Kan jag följa vad som händer i mitt fall?

Du kommer att få ta del av allt material som rör ärendet under processen och inför beslutet. Vi kommer även att uppdatera dig om progress i ärendet. Du är alltid välkommen att kontakta ärendets handläggare när du har frågor.

I vissa fall utses en sakkunnig för att bistå Npof med expertis inom området, men det är alltid nämnden som fattar beslut i ärendet. Om nämnden beslutar att en sakkunnig ska utses i ärendet kommer vi att informera om det. Du får även möjlighet att yttra dig om utlåtandet från den sakkunnige. Den sakkunnige har vanligtvis en månad på sig att göra sin bedömning och skriva sitt utlåtande.

Vi kommer att informera dig om när nämnden tar upp ärendet för diskussion respektive beslut och du är alltid välkommen att kontakta Npof:s kansli om du har frågor om ditt ärende.

Stöd under processen

Att bli anklagad för oredlighet i forskning är tufft. Många mår dåligt under utredningen. Forskningshuvudmannen har ett stort ansvar som arbetsgivare att ge stöttning under hela rättsprocessen, men även efter att beslutet meddelats från Npof – oavsett om forskaren meddelats skyldig eller friad från misstankarna.

Om du är fackligt ansluten kan du även vända dig till facket för att höra vilket stöd de erbjuder.

Vilka andra får veta?

Forskningshuvudmannen informeras alltid om ärendet. Ibland tar det tid att utreda vem som är/varit forskningshuvudman för att det varit oklart, vilket innebär att informationen kan komma med viss eftersläpning.

I övrigt är det reglerna om offentlighet och sekretess som styr vilka som kan få information och ta del av handlingar i ärendet. Se bland annat 24 kap. 7a § offentlighets- och sekretesslagen.

Sekretess gäller för uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men. Sekretess gäller även för uppgift om en enskilds ekonomiska förhållanden, om det kan antas att den enskilde lider skada om uppgiften röjs.

Sekretessen gäller däremot inte för uppgift om vem som har väckt frågan om oredlighet eller vem misstanken riktas mot.

Sekretessen gäller inte heller för beslut i ett ärende.

När ett beslut fattats publiceras det här på webbplatsen, men med namnet på den misstänkte borttaget. Syftet med att besluten publiceras är att andra ska kunna lära av besluten, att forskningshuvudmännen ska kunna arbeta med förebyggande åtgärder osv.