Gå till innehåll

Om oss

”Alla ska kunna lita på svensk forskning. Därför ska varje forskare följa god forskningssed och misstankar om oredlighet prövas på ett rättssäkert, transparent och tydligt sätt.”

Npof:s vision

Nämndens uppdrag

Nämnden för prövning av oredlighet i forskning (Npof) inrättades den 1 januari 2020 som en statlig myndighet under Utbildningsdepartementet. Vår uppgift är att pröva om oredlighet i forskning har ägt rum enligt lagen (2019:504) om ansvar för god forskningssed och prövning av oredlighet i forskning.

Vad menas med oredlighet i forskning

Nämnden och lagen tillkom för att medverka till ett fortsatt högt förtroende för svensk forskning. Genom att låta utredning och prövning ske vid en central myndighet, och inte vid forskningshuvudmännen själva, var lagstiftarens avsikt att öka rättssäkerheten för de anmälda forskarna, säkerställa likabehandling och minska de risker för jäv och liknande intressekonflikter som kunde föreligga när forskningshuvudmännen utredde sina egna anställda. Genom lagen skapades även en möjlighet för fällda forskare att överklaga beslut om oredlighet, något som inte var möjligt tidigare.

Nämnden prövar endast det som definieras som oredlighet i forskning. Andra avvikelser från god forskningssed prövas i stället av forskningshuvudmännen själva (se bland annat 1 kap. 17 § högskoleförordningen (1993:100)).

Vår organisation

Nämnden

Nämnden är myndighetens ledning. Nämnden består av en ordförande och nio ledamöter som utses av regeringen för fyra år i taget. Ordföranden och övriga ledamöter har vetenskaplig kompetens inom olika områden och erfarenhet från arbete med frågor om god forskningssed.

Regeringen har även utsett en ersättare för ordföranden. Det är Svante O. Johansson, justitieråd i Högsta domstolen. Regeringen kan även förordna andra ersättare för den ordinarie ordföranden.

Nämnden sammanträder en gång per månad, dock ej under sommarmånaderna. Följande möten äger rum 2024: 26 januari, 16 februari, 22 mars, 19 april, 31 maj, 17 juni, 6 september, 27 september, 24-25 oktober, 22 november och 16 december.

Kansliet

Till sin hjälp har nämnden ett kansli som handlägger prövningsärendena och ansvarar för den löpande verksamheten. Kansliet består av kanslichef, administratör och handläggare med forskarbakgrund. Kansliet har sina lokaler i Uppsala. Etikprövningsmyndigheten är värdmyndighet för Npof.

Relaterad information

Här kan du läsa lagen (2019:504) om ansvar för god forskningssed och prövning av oredlighet i forskning på riksdagens hemsida

Här kan du läsa lagens förarbete, prop. 2018/19:58 på riksdagens hemsida

Här kan du läsa förordningen (2019:1152) med instruktion för Nämnden för prövning av oredlighet i forskning