Gå till innehåll

Så här skriver du ett yttrande

Varför ber NPOF om mitt yttrande?

Nämndens utredning bygger på skriftliga underlag eftersom det är en förvaltningsrättslig process. Det är genom din skriftliga beskrivning vi får veta vad just du vet och kan berätta om det som hänt. Yttrandet från dig som anmäld har därför central betydelse för utredningen. Vi behöver förstå din syn på det som har skett, vilken roll och involvering du har haft i den del av forskningen som utreds, och vilka underlag du kan redovisa som belägger det. Det finns ingen annan som beskriver det för oss.

Det förekommer att anmälda tror att vi får information om deras kompetens, vetenskapliga inriktning eller roll och ansvar i den anmälda forskningen av andra. Det kan exempelvis handla om att den anmälda tror att det framgår att man inte haft någon involvering i den anmälda forskningen, trots att man står med som författare, och att det är självklart att man inte ska omfattas av Npof:s prövning etc. utan att den anmälde beskriver det för oss. Det är därför viktigt att förstå att det inte fungerar så när det är en förvaltningsrättslig process och inte är som när exempelvis Polisen utreder brott, håller förhör och gör undersökningar på plats.

Vad ska jag bidra med i mitt yttrande?

Det är viktigt att förstå hur utredningen i ärendet går till och vilken betydelse ditt yttrande har när du skriver ditt yttrande.

För att skriva ett bra yttrande föreslår vi att du förbereder dig innan du börjar skriva, tänker efter vad du behöver belysa och sedan gör det på ett strukturerat sätt:

Läs anklagelserna och sätt dig in i vad de gäller.
Sätt dig in i definitionen av oredlighet i forskning och de kriterier som ska vara uppfyllda för att något ska betraktas som oredlighet.
Ge din syn på respektive anklagelse om fabricering/förfalskning/plagiering. Stämmer de eller stämmer de inte? Hur ser din beskrivning av det som skett ut?
Vad finns det för faktiska bevis som belyser saken på ett sanningsenligt sätt? Finns det något du kan ta upp eller bifoga yttrandet som bevisar vad som faktiskt har skett
Vad menas med oredlighet i forskning?

Tänk på:

Vilka andra underlag kan ingå i utredningen?

I ärendet ingår det underlag anmälaren eller forskningshuvudmannen lämnat in när ärendet skickades till oss. De handlingarna får du som anmäld del av när vi ber dig att yttra dig.

Npof kan under utredningens gång också begära att få ta del av handlingar, datamaterial, arbetsverktyg, mejlkorrespondens och annat från exempelvis forskningshuvudmannen. Du får som anmäld del av detta och får yttra dig kring allt utredningsmaterial. Om du ser att ett utredningsmaterial som du själv inte har tillgång till skulle vara av värde i utredningen kan du föreslå Npof att begära ut det.