Gå till innehåll

Beslut i ärende 3.1-20/0022

Summering - Ärende 3.1-20/0022

Nämnden konstaterade att en professor var skyldig till oredlighet i forskning i form av förfalskning. Förfalskningen avsåg manipulering av flera bilder i fyra olika publicerade artiklar inom ämnesområdet medicin och hälsovetenskap. I ärendet var det ostridigt att bildpubliceringarna i fråga varit felaktiga, bland annat hade man använt bilder som inte visade de resultat man beskrev. Nämnden bedömde att det var en allvarlig avvikelse från god forskningssed. Med hänsyn till forskarens erfarenhet och ställning i de aktuella forskargrupperna ansåg nämnden att det faktum att hen vid återkommande tillfällen granskat och godkänt felaktiga bilder inte kunde anses ha skett endast till följd av ursäktlig okunskap eller ett tillfälligt förbiseende. Nämnden bedömde därför att forskaren förfarit grovt oaktsamt.

Beslutet överklagades till Förvaltningsrätten i Uppsala. Förvaltningsrätten fann att förfalskning ägt rum. De bedömde även att det var fråga om en allvarlig avvikelse från god forskningssed. Forskarens invändning att forskningsresultaten inte påverkats och att det därför inte skulle ses som en allvarlig avvikelse lämnades utan avseende. Domstolen uttalade att det varken i lagen eller dess förarbeten uppställs något krav på att det slutliga forskningsresultatet måste ha påverkats för att det ska vara fråga om en allvarlig avvikelse från god forskningssed. I dessa delar gjorde därmed nämnden och förvaltningsrätten samma bedömningar. Förvaltningsrätten gjorde dock en annan bedömning än nämnden i skuldfrågan och ansåg att forskaren haft ett särskilt ansvar för att säkerställa att det inte förekommit fel i de aktuella artiklarna, men att hen inte varit grovt oaktsam. Kammarrätten gjorde samma bedömning. Högsta förvaltningsdomstolen meddelade inte prövningstillstånd. Kammarrättens dom står därmed fast.

Beslut

Beslut i ärendet går att läsa i sin helhet i nedanstående PDF-dokument.

Beslut 3.1-20/0022