Gå till innehåll

Beslut i ärende 3.1-20/0024

Summering - Ärende 3.1-20/0024

En doktorand ansågs vara skyldig till oredlighet i forskning i form av plagiering. Plagieringen skedde i ett manuskript i doktorandens avhandling inom ämnesområdet naturvetenskap. Nämnden uttalade att även om metodbeskrivningar av exempelvis mätinstrument eller dataanalys i vissa sammanhang kan formuleras endast med mindre variationer måste referenser anges vid rena citat, särskilt om citaten är omfattande. Så hade inte skett i den
aktuella texten, varför nämnden bedömde att den innehöll plagiat.
Mot bakgrund av att det var flera olika källor som plagierats och plagieringen även var omfattande till sitt innehåll bedömdes det vara en allvarlig avvikelse från god forskningssed. Den omständigheten att plagieringen inte avsåg resultaten utan beskrivningen av metodiken bedömdes inte göra plagieringen mindre allvarlig.
Nämnden bedömde vidare att doktoranden visserligen haft vissa skrivsvårigheter men ändå valt att ha med den plagierade texten i avhandlingen. Att upprepat plagiera textstycken ur flera olika källor kan inte betraktas som förbiseenden eller slarv, varför forskaren bedömdes ha varit grovt oaktsam.
Forskningshuvudmannen har återrapporterat till nämnden enligt 13 §. De anger att personen valt att, på eget initiativ, lämna sin anställning. Några arbetsrättsliga konsekvenser därutöver har därför inte varit aktuella. Mycket har utvecklats vid forskningshuvudmannen sedan oredligheten ägde rum 2012. Numera ingår obligatoriska kurser om forskningsmetod och forskningsetik, vilket innebär att samtliga doktorander ska ha kännedom om god forskningssed och oredlighet i forskning. Universitetsbiblioteket erbjuder också sedan flera år tillbaka verktyg för kontroll av textplagiering – ett förhållande som innebar att det aktuella fallet upptäcktes. Med tanke på att även många publicister numera använder liknande verktyg bedömer forskningshuvudmannen att återkommande textplagiering av någon omfattning i dag inte rimligen kan förekomma utan att det upptäcks.

Beslut

Beslut i ärendet går att läsa i sin helhet i nedanstående PDF-dokument.

Beslut 3.1-20/0024