Gå till innehåll

Beslut i ärende 3.1-20/0025

Summering - Ärende 3.1-20/0025

Forskarna konstaterades vara skyldiga till oredlighet i forskning i form av fabricering inom ämnesområdet naturvetenskap.
Nämnden fann att det var klarlagt att de fyra misstänkta artiklarna innehöll allvarliga avvikelser från god forskningssed. Något skäl att göra avsteg från huvudregeln om att fabricering ska anses vara en allvarlig avvikelse från god forskningssed framkom inte.
Nämnden bedömde att det saknades vetenskapligt godtagbara förklaringar till varför de anmälda forskarna fabricerat forskningsresultat på det sätt som skett. Rådata stödde inte heller de redovisade resultaten. Det framkom inte något som tydde på att det rörde sig om förbiseenden, slarv eller missförstånd. Mot den bakgrunden bedömde nämnden att de anmälda forskarna i vart fall agerat grovt oaktsamt.

Beslut

Beslut i ärendet går att läsa i sin helhet i nedanstående PDF-dokument.

Beslut 3.1-20/0025