Gå till innehåll

Beslut i ärende 3.1-20/0026

Summering - Ärende 3.1-20/0026

Forskarna som stod som författare på en publicerad artikel friades från oredlighet i forskning. Misstanken avsåg förfalskning av bilder inom ämnesområdet medicin och hälsovetenskap. Nämnden bedömde att det rörde sig om en avvikelse från praxis vid presentationen av svepelektronmikroskopibilder. Bilderna hade manipulerats utan motivering i artikeln.
Nämnden bedömde att det var en allvarlig avvikelse från god forskningssed, eftersom det inte framkommit något i ärendet som föranledde frånsteg från huvudregeln att förfalskning ska anses vara en allvarlig avvikelse från god forskningssed.
Nämnden fann att agerandet inte varit uppsåtligt och att det, även om det synes klart avvika från godtagbar ordning, inte heller varit grovt oaktsamt utan mer synes bero på missförstånd. Nämndens slutsats var därför att den allvarliga avvikelsen från god forskningssed inte begåtts med uppsåt eller av grov oaktsamhet.
Forskningshuvudmannen har återrapporterat till nämnden enligt 13 §. Med anledning av nämndens beslut beskriver de att de har genomfört fyra åtgärder:
1. Forskargruppen har gått igenom händelsen och diskuterat innebörden av den sakkunniges utlåtande om pseudofärgning, så att ingen tveksamhet om begreppet kvarstår.
2. Forskargruppen har diskuterat och sett över alla samarbeten med externa parter för att förhindra framtida missförstånd av typen i fråga.
3. När nya samarbeten med externa parter inleds kommer detta exempel tas upp för att belysa den tidigare erfarenheten och undvika att den upprepas.
4. Forskargruppen kommer ha en seminarieserie om pseudofärgning.

Beslut

Beslut i ärendet går att läsa i sin helhet i nedanstående PDF-dokument.

Beslut 3.1-20/0026