Gå till innehåll

Beslut i ärende 3.1-20/0028

Summering - Ärende 3.1-20/0028

En professor friades från misstanke om oredlighet i forskning inom ämnesområdet teknik. Misstanken avsåg plagiering av ett examensarbete som hade skrivits av en student som professorn handlett. Examensarbetet hade genomförts vid ett företag.
Nämnden bedömde att avsaknaden av referens till examensarbetet innebar att den misstänkta publikationen innehöll plagiering och att det även var fråga om en allvarlig avvikelse.
Däremot bedömde nämnden att det inte var fråga om uppsåt eller grov oaktsamhet. Nämnden bedömde att den bristande hänvisningen till studentens arbete skett efter att professorn missförstått vad som gällt kring rätten till examensarbetet och att detta missförstånd inte kunde anses uppsåtligt eller grovt oaktsamt. Även det förhållandet att professorn nämnt studentens bidrag i andra sammanhang ansågs stärka den slutsatsen.
Ärendet är överklagat av den ursprungliga anmälaren och domstolen har ännu inte tagit ställning till överklagandet.
Forskningshuvudmannen har återrapporterat till nämnden enligt 13 §. Med anledning av nämndens beslut har det påbörjats en översyn av hur handledningen av examensarbeten genomförs på den berörda institutionen. I detta ingår att se över hur dialogen om handledning, datahantering och användande av data och publicering kan tydliggöras. Det har även genomförts utbildningsinsatser på institutionen och skapats nya forum för lärare för dialog om forskningsetik och för att utbyta erfarenheter från undervisningen. Forskningshuvudmannen beskriver även att man vid kommande samarbeten med företag kommer att gå igenom frågor om ansvar och roller mer tydligt. En utredning har även startats om vad som gäller i fråga om rättigheter och ägandeskap när det gäller data och resultat när examensarbeten genomförs
på företag.

Beslut

Beslut i ärendet går att läsa i sin helhet i nedanstående PDF-dokument.

Beslut 3.1-20/0028