Gå till innehåll

Beslut i ärende 3.1-20/0066

Summering - Ärende 3.1-20/0066

Två professorer och en postdoktor inom forskningsämnesområdet medicin och hälsovetenskap friades från misstankar om oredlighet i forskning när det gäller plagiering. Misstanken var att ett avhandlingsmanuskript som skrivits av doktoranden och de anmälda hade plagierats i en artikel som de anmälda sen skrivit.
Nämnden gjorde bedömningen att det var fråga om två olika studier med olika datamaterial. Idén bakom pilotstudien som låg till grund för avhandlingsmanuskriptet var ostridigt en av de anmäldas idé. En bild som fanns i avhandlingsmanuskriptet fanns även i artikeln. Det konstaterades att bilden ursprungligen tagits fram genom flera personers medverkan i olika steg. I avhandlingsmanuskriptet utpekades inte någon av författarna som specifikt ansvarig för bilden. Det ansågs därmed finnas flera upphovsmän till den. Att några av författarna senare återgav bilden i en annan publikation var, enligt nämnden, närmast att se som en återanvändning inom en forskningsmiljö och var inte att betrakta som plagiering.

Beslut

Beslut i ärendet går att läsa i sin helhet i nedanstående PDF-dokument.

Beslut 3.1-20/0066