Gå till innehåll

Beslut i ärende 3.1-20/0068

Summering - Ärende 3.1-20/0068

En professor och en disputerad forskare som var anställd som teknisk och administrativ personal friades från misstankar om oredlighet i forskning. Misstanken avsåg förfalskning av uppgifter i en så kallad short essay inom forskningsämnesområdet humaniora och konst. Nämnden bedömde att ett citat förfalskats genom att en uppgift lagts till i citatet. Uppgiften ansågs ha betydelse för den efterkommande analysen.
Nämnden bedömde att det var en allvarlig avvikelse från god forskningssed, eftersom det inte framkommit något i ärendet som föranledde frånsteg från huvudregeln att förfalskning ska anses vara en allvarlig avvikelse från god forskningssed.
Forskarna hade uppfattat att publikationsformen short essay inneburit lägre krav på hur texten skulle skrivas jämfört med en vetenskaplig artikel, att de därför inte varit lika noggranna som de annars uppger att de hade varit samt att de menade att de tog med citatet för att skapa en scen att skriva resten av artikeln utifrån. Mot bakgrund av det bedömde nämnden att forskarna inte haft uppsåt eller agerat grovt oaktsamt.

Beslut

Beslut i ärendet går att läsa i sin helhet i nedanstående PDF-dokument.

Beslut 3.1-20/0068