Gå till innehåll

Beslut i ärende 3.1-20/0128

Summering - Ärende 3.1-20/0128

Tre handledare friades och en doktorand fälldes för oredlighet i forskning. Forskningsämnesområdet var samhällsvetenskap. Misstankarna i ärendet rörde plagiering och fabricering.
Misstankarna om fabricering avsåg ett antal enkäter och intervjuer som legat till grund för fem publikationer och som inte kunde hittas. Nämnden fann att det inte gick att bedöma varför vissa intervjuer och enkäter saknades. Det gick därmed inte att visa att fabricering ägt rum. Däremot ansågs två av de överlämnade publikationerna innehålla plagiering. I den ena publikationen författad av doktoranden och huvudhandledaren ansågs plagieringen inte utgöra en allvarlig avvikelse från god forskningssed, men i den andra ansågs det vara en sådan avvikelse. Den senare publikationen var doktoranden ensam författare till. Det bedömdes att hen förfarit grovt oaktsamt, varför doktoranden fälldes för oredlighet.

Beslut

Beslut i ärendet går att läsa i sin helhet i nedanstående PDF-dokument.

Beslut 3.1-20/0128