Gå till innehåll

Beslut i ärende 3.1-20/0143

Summering - Ärende 3.1-20/0143

Två forskare fälldes och två friades från misstankar om oredlighet i forskning. En medförfattares ansvar prövades inte då hen vare sig genomgick eller hade genomgått forskarutbildning och således inte betraktades som forskare. Misstankarna avsåg förfalskning och fabricering i fyra artiklar. Misstankarna rörde att bilder i sex figurer i tre av artiklarna visade något annat än vad som påstods i artikeln och att standardfelen (SEM) i resultatfigurerna i tre av artiklarna generellt var anmärkningsvärt låga och därför misstänktes vara förfalskade eller fabricerade. Forskningsämnesområdet var medicin och hälsovetenskap.
Nämnden bedömde att de felaktiga bilderna i artiklarna utgjorde förfalskning. Nämnden bedömde även att resultatfigurerna innehöll förfalskning och fabricering. Förfalskningen och fabriceringen bedömdes utgöra allvarliga avvikelser från god forskningssed.
Nämnden bedömde att första och sistaförfattaren hade agerat grovt oaktsamt gällande samtliga fyra artiklar. De två författare som friades från misstankar var medförfattare på en artikel vardera. De bedömdes på grund av deras avgränsade roll och medverkan i forskningen, inte hade varit grovt oaktsamma.

Beslut

Beslut i ärendet går att läsa i sin helhet i nedanstående PDF-dokument.

Beslut 3.1-20/0143