Gå till innehåll

Beslut i ärende 3.1-20/0146

Summering - Ärende 3.1-20/0146

Två forskare friades från misstankar om oredlighet i forskning. Misstanken avsåg plagiering i en konferenspublikation inom forskningsämnesområdet humaniora och konst. Enligt anmälarna innehöll konferenspublikationen plagiering av koncept och idéer ur deras ansökningar om forskningsmedel som de gjort i utlandet 2013.
Nämnden konstaterade att anmälarna och de anmälda skrivit en forskningsmedelsansökan tillsammans vid en senare tidpunkt än 2013 och att det kunde förstås som att ansökningarna från 2013 inte nämnts under det arbetet trots att anmälarna ingick i gruppen som skrev den ansökan. Ansökningarna från 2013 har inte heller refererats till i ansökan från 2016.
Anmälarna skrev att de var förhindrade att dela de kompletta ansökningarna från 2013 med nämnden. Därmed kunde nämnden inte jämföra de anmälda texterna med de ansökningarna. Nämnden uttalade att om nämnden inte kan få del av handlingarna förefaller det inte sannolikt att de anmälda forskarna skulle ha fått del av dem. Utifrån det underlag nämnden fått tillgång till ansåg nämnden att det inte kommit fram att det var fråga om något plagiat.

Beslut

Beslut i ärendet går att läsa i sin helhet i nedanstående PDF-dokument.

Beslut 3.1-20/0146