Gå till innehåll

Beslut i ärende 3.1-21/0035

Summering - Ärende 3.1-21/0035

En docent fälldes för oredlighet i forskning genom plagiering av en masteruppsats i en artikel. Docenten hade varit handledare för de studenter som skrivit masteruppsatsen. Forskningsämnesområdet var samhällsvetenskap. Enligt nämndens bedömning byggde artikeln på samma idé, metod, data och slutsatser som masteruppsatsen och innehöll till stor del direkt kopierade textavsnitt. Vidare var sex av artikelns sju figurer identiska med figurer i masteruppsatsen och den sjunde innehöll en mindre modifiering. Masteruppsatsen refererades och citerades inte. Att den nämndes i tackordet var enligt nämnden inte tillräckligt för att anse att källan givits tillbörligt erkännande. Nämnden bedömde därmed att artikeln innehöll plagiat.

Nämnden ansåg att det var en omfattande plagiering. Med tanke på omfattningen var det inte fråga om en mindre förseelse utan en betydande sådan, och det saknades därför betydelse att förseelsen skett vid ett enstaka tillfälle. Nämnden påpekade även att den omständigheten att det var en masteruppsats som plagierats gjorde inte överträdelsen mindre allvarlig. Nämnden bedömde därför att plagieringen var en allvarlig avvikelse från god forskningssed.

Med hänsyn till docentens erfarenhet som forskare uttalade nämnden att hen borde ha haft kunskap om att hen inte fick använda andras texter och arbeten i en egen artikel utan att ge tillbörligt erkännande till ursprungskällan i form av att till exempel involvera studenterna som medförfattare. Att hen inte förstått detta eller haft otillräcklig kunskap om det vetenskapsetiska regelverket ansåg nämnden inte var en godtagbar ursäkt. Den omständigheten att masteruppsatsen nämnts i tackordet visar på att docenten varit medveten om masteruppsatsens betydelse och trots det valt att inte hantera frågan om tillbörligt erkännande av ursprungskällan på ett korrekt sätt. Det bedömdes alltså inte vara fråga om förbiseenden eller slarv. Docenten medgav även att hon inte erkänt ursprungskällan ”fullständigt” i artikeln. Nämndens samlade
bedömning var därför att docenten agerat uppsåtligt eller i vart fall grovt oaktsamt.

Beslut

Beslut i ärendet går att läsa i sin helhet i nedanstående PDF-dokument.

Beslut 3.1-21/0035