Gå till innehåll

Beslut i ärende 3.1-21/0085

Summering - Ärende 3.1-21/0085

En docent fälldes för oredlighet i forskning genom plagiering i en publicerad artikel. Förutom artikeln avsåg de misstankar som överlämnades plagiering i två texter, en forskningsmedelsansökan och ett skriftligt underlag till ett forskningsseminarium. Forskningsämnesområdet var humaniora och konst.
Nämnden konstaterade att samtliga tre texter innehöll plagiat. I forskningsmedelsansökan borde citattecken ha använts, men då referenser till de plagierade texterna fanns samlade i en annan del av ansökan bedömdes plagiatet inte utgöra en allvarlig avvikelse från god forskningssed. Plagiaten i det skriftliga underlaget till seminariet och i artikeln bedömdes dock utgöra en allvarlig avvikelse då de var omfattande.
Nämnden bedömde att forskarens agerande inte varit grovt oaktsamt gällande plagieringen i underlaget till forskningsseminariet då det utifrån den anmäldes yttrande kunde anses bero på förbiseenden eller missförstånd kring hur referenser borde hanteras i den typen av text. Gällande plagieringen i artikeln bedömde nämnden att den var så pass omfattande att den inte kunde anses bero på förbiseenden, slarv eller missförstånd. Nämnden bedömde därför att forskaren agerat grovt oaktsamt i artikeln.

Beslut

Beslut i ärendet går att läsa i sin helhet i nedanstående PDF-dokument.

Beslut 3.1-21/0085