Gå till innehåll

Beslut i ärende 3.1-21/0109

Summering - Ärende 3.1-21/0109

Två forskare fälldes för och tolv forskare friades från oredlighet i forskning. Misstankarna avsåg fabricering eller förfalskning i en artikel i forskningsämnesområdet hälsovetenskap och medicin. I artikeln presenteras resultat från Western blot-analys. Nämnden bedömde att bilderna som redovisade resultaten i flera fall visade något annat än vad som påstods i artikeln och att data i vissa fall valts ut för att ge intryck av bättre resultat än det som var representativt för mätningarna. Western blot-resultaten som redovisade i artikeln utgjorde därmed förfalskning och fabricering vilket bedömdes vara är en allvarlig avvikelse från god forskningssed.
Nämnden bedömde att artikelns första författare, som var huvudansvarig för Western blot-experimenten, var ansvarig för att felen uppkommit. Dessutom ansåg nämnden att artikelns sista författare i egenskap av forskningsledare och korresponderande författare haft ett särskilt ansvar för att noggrant kontrollera resultaten innan artikeln skickades för publicering. Övriga författare hade haft olika, avskilda ansvarsområden vilket framgick av artikeln och nämnden bedömde därför att de inte kunde anses ansvariga för de fel som förekommer i artikeln. Därför fälldes bara första och sista författarna för oredlighet i forskning.

Beslut

Beslut i ärendet går att läsa i sin helhet i nedanstående PDF-dokument.

Beslut 3.1-21/0109