Gå till innehåll

Beslut i ärende 3.1-22/0054

Summering - Ärende 3.1-22/0054

Fyra forskare fälldes och 16 forskare friades från misstankar om oredlighet i forskning inom forskningsämnesområdet medicin och hälsovetenskap. Misstankarna gällde förfalskning/fabricering i tre artiklar.
En av artiklarna hade tidigare prövats och friats av nämnden i ärende 3.1-20/0059 varför den inte prövades igen. Nämnden konstaterade att övriga två artiklar innehöll förfalskade figurer där fel western blot-paneler presenterades, western blot-paneler presenterades felvända eller på ett sätt som inte överensstämde med hur experimenten hade utförts enligt artikeln. De förfalskade figurerna ansågs utgöra allvarliga avvikelser från god forskningssed.
En figur i en artikel bedömde nämnden att försteförfattaren hade bytt ut med uppsåt. De tre övriga forskare som hade arbetat tillsammans med försteförfattaren när experimenten utfördes och haft kontinuerlig tillgång till och möjlighet att kontrollera rådata, ansågs ha agerat grovt oaktsamt när de inte upptäckte att det inte var rätt blottar som visades i figuren. Gällande övriga förfalskade figurer i artiklarna fann nämnden att samma fyra forskare hade agerat grovt oaktsamt när felaktiga western blot-paneler inkluderats i artiklarna och att de därmed gjort sig skyldiga till oredlighet i forskning under arbetet med artiklarna.
Övriga 16 medförfattare hade haft ansvar för andra delar i forskningen och bedömdes ha agerat oaktsamt, men inte grovt oaktsamt, när det gällde en figur i vardera artikeln. I båda fallen gällde det figurer där de bilder som visades motsa eller inte kunde stämma överens med hur experimenten utförts enligt texten i artikeln. För övriga åtta förfalskade figurer ansåg nämnden att det krävdes tillgång till rådata för att upptäcka felen och fann därför att det inte var oaktsamt av författarna att inte upptäcka felen. De 16 friades därför från oredlighet i forskning.

Beslut

Beslut i ärendet går att läsa i sin helhet i nedanstående PDF-dokument.

Beslut 3.1-22/0054