Gå till innehåll

Beslut i ärende 3.1-22/0060

Summering - Ärende 3.1-22/0060

Två forskare friades från misstanke om oredlighet i forskning inom forskningsämnesområdet medicin och hälsovetenskaper. Misstanken avsåg plagiering i en publikation där två forskare använt ett transkriberat intervjumaterial som tagits fram av två studenter. I publikationen angav forskarna att de själva tagit fram den huvudfråga som låg till grund för intervjumaterialet och att de själva både designat och utfört den studie som publicerats. Någon hänvisning till studenterna eller någon beskrivning av deras insats återfinns inte i publikationen.
Nämnden bedömde att frågan om forskarna hade rätt att använda intervjumaterialet för egen analys inte är en fråga om misstänkt plagiering. Vidare menade nämnden att forskarna i enlighet med god forskningssed borde angett intervjumaterialets ursprung. Men inte heller detta menade nämnden var en fråga om misstänkt oredlighet i forskning.

Beslut

Beslut i ärendet går att läsa i sin helhet i nedanstående PDF-dokument.

Beslut 3.1-22/0060