Gå till innehåll

Beslut i ärende 3.1-22/0133

Summering - Ärende 3.1-22/0133

En professor fälldes för oredlighet i forskning genom förfalskning i en prisansökan inom forskningsämnesområdet teknik. Nämnden bedömde att de antaganden och osäkerheter som är behäftade med den mätmetod som beskrivs i ansökan inte har presenterats tillräckligt utförligt. I stället ges intrycket att dessa svagheter var irrelevanta. Mätmetoden har beskrivits som att den hade en prestanda som den egentligen inte nådde upp till. Enligt nämndens bedömning innebär detta att data och resultat har utelämnats eller undanhållits utan att det är berättigat. Detta utgör förfalskning.

Nämnden fann inte någon anledning i ärendet att göra avsteg från utgångspunkten att förfalskning i princip alltid är en allvarlig avvikelse från god forskningssed.
Då data och resultat fanns i interna rapporter och publicerade artiklar vid tiden för ansökan, var informationen som utelämnats känd. Nämnden bedömde att den utelämnats avsiktligt och därmed att förfalskningen skett med uppsåt.
Beslutet har överklagats till Förvaltningsrätten i Uppsala. Förvaltningsrätten har ännu inte meddelat dom.


Beslut

Beslut i ärendet går att läsa i sin helhet i nedanstående PDF-dokument.

Beslut 3.1-22/0133