Gå till innehåll

Beslut i ärende 3.1-22/0174

Summering - Ärende 3.1-22/0174

En forskare fälldes och fyra forskare friades från misstankar om oredlighet i forskning. Misstankarna gällde plagiering i ett inskickat manuskript inom forskningsämnesområdet Naturvetenskap, och avsåg flera stycken text i första delen av manuskriptet. Nämnden ansåg att plagieringen var betydlig och att den var en allvarlig avvikelse från god forskningssed. En forskare ansågs ha agerat grovt oaktsamt och skyldig till oredlighet i forskning. Övriga forskare friades från misstankar om oredlighet.
En av de friade forskarna överklagade nämndens beslut med anledning av formuleringar i beslutet. Förvaltningsrätten i Uppsala avvisade överklagandet. Detta överklagades då av forskaren till Kammarrätten i Stockholm. Kammarrätten meddelade inte prövningstillstånd.

Beslut

Beslut i ärendet går att läsa i sin helhet i nedanstående PDF-dokument.

Beslut 3.1-22/0174