Gå till innehåll

Beslut i ärende 3.1-23/0042

Summering - Ärende 3.1-23/0042

Tio forskare friades från misstanke om oredlighet i forskning inom forskningsämnesområdet medicin och hälsovetenskap. Misstankarna avsåg förfalskning och plagiering i ett manuskript som sänts in till en tidskrift för publicering.
Misstanken om förfalskning avsåg data från forskningspersoner som presenterats i det misstänkta manuskriptet. Enligt anmälan fanns data från fler forskningspersoner i projektet än vad som redovisats och att dessas data utelämnats i syfte att kunna redovisa mer positiva resultat. Nämnden bedömde att uppgifter om de forskningspersoner som exkluderats inte undanhållits på ett oberättigat sätt som gjorde att de redovisade forskningsresultaten kunde anses vara förfalskade.
Misstanken om plagiering avsåg metodavsnitt i det misstänkta manuskriptet som tidigare publicerats i två texter av anmälaren. Nämnden konstaterade att de aktuella avsnitten hade sitt ursprung i ett opublicerat manuskript från forskargruppen som även anmälaren var en av medförfattarna till. Vidare konstaterades att anmälaren publicerat de två texterna i eget namn utan att kommunicera med övriga medförfattare. Nämndens bedömning var att det misstänkta manuskriptet presenterade forskargruppens egna idéer och arbeten. Att anmälaren hade publicerat texter i eget namn utan att kommunicera med övriga medförfattare gjorde enligt nämndens bedömning inte att forskarna gjort sig skyldiga till plagiering. Forskarna friades därmed från misstanken.

Beslut

Beslut i ärendet går att läsa i sin helhet i nedanstående PDF-dokument.

Beslut 3.1-23/0042