Gå till innehåll

Beslut i ärende 3.2-20/0038

Summering - Ärende 3.2-20/0038

En professor och en doktorand friades från misstankar om oredlighet i forskning. Misstanken avsåg plagiering i en publicerad artikel inom ämnesområdet humaniora och konst. I anmälan gjordes gällande att doktoranden hade publicerat en artikel vars innehåll i varje fall delvis var resultatet av ett samarbete med anmälaren och där den senare inte gett tillstånd till publikationen i fråga eller står som medförfattare. Anmälan innehöll också ett antal andra uppgifter. Nämnden konstaterade att den gemensamma texten inte delats in i klart avgränsade delar med en angiven ansvarig författare. Båda författarna bör då ses som lika ansvariga för det arbetet. Att den ene av dem – doktoranden – senare använder delar av detta arbete under eget namn, där anmälaren bara angetts som inspiratör och inte medförfattare, kan enligt nämndens uppfattning inte medföra att det är fråga om ett plagiat av anmälarens arbete i lagens mening. Nämnden bedömde därmed att det inte visats att professorn och doktoranden gjort sig skyldiga till plagiering.

Beslut

Beslut i ärendet går att läsa i sin helhet i nedanstående PDF-dokument.

Beslut 3.2-20/0038