Gå till innehåll

Beslut i ärende 3.2-20/0083

Summering - Ärende 3.2-20/0083

En forskare friades från misstankar om oredlighet i forskning i form av plagiering och fabricering. Forskningsämnesområdet var medicin och hälsovetenskap.
Misstankarna om plagiering bottnade i att data som anmälaren menade att hen samlat in användes av andra forskare i forskargruppen och att hens handledare på felaktiga grunder bestämde vem som skulle stå som författare på publikationer och i vilken författarordning.
Misstanken om fabricering bestod i att anmälaren ifrågasatte om data i en konferenspublikation var korrekta. Hen menade att data i publikationen inte verkade stämma alternativt att det var den data hen samlat in som använts utan hens vetskap.
Nämnden konstaterade att när det gällde de misstankar som framförts rörande plagiering hade författarna angivits och ursprungskällan därigenom givits tillbörligt erkännande. Det var således inte fråga om plagiering.  Avseende misstanken om fabricerade data framkom inget som visade att data fabricerats. Den anmälde forskaren friades därför från misstankarna om oredlighet i forskning.

Beslut

Beslut i ärendet går att läsa i sin helhet i nedanstående PDF-dokument.

Beslut 3.2-20/0083