Gå till innehåll

Beslut i ärende 3.2-20/0096

Summering - Ärende 3.2-20/0096

En forskare friades från misstankar om oredlighet i forskning inom forskningsämnesområdet teknik. Misstanken avsåg plagiering genom att delar av en tidigare ansökan om forskningsmedel som gjorts av anmälaren och den anmälde, använts av den anmälde i en ny ansökan till en annan forskningsfinansiär. Viss text misstänktes ha använts utan korrekt referenshantering, likaså anmälarens idé om plasmaanvändning.
Nämndens bedömde att texten i den första ansökan hade skrivits gemensamt och att enskilda författares ansvar för olika delar därmed inte kunde särskiljas. Att någon av författarna senare använde delar av detta arbete i en annan ansökan medförde inte att det var fråga om ett plagiat i lagens mening av den första ansökan. Nämnden gjorde även bedömningen att text och idé som enligt anmälaren var plagierade var generella beskrivningar och begrepp inom vetenskapsområdet. Det var därmed inte heller fråga om att någon ursprungskälla inte fått tillbörligt erkännande, och nämnden bedömde att det inte var fråga om någon plagiering.

Beslut

Beslut i ärendet går att läsa i sin helhet i nedanstående PDF-dokument.

Beslut 3.2-20/0096