Gå till innehåll

Beslut i ärende 3.2-20/0105

Summering - Ärende 3.2-20/0105

En forskare friades från misstankar om oredlighet i forskning i en artikel som forskaren skrivit inom forskningsämnesområdet naturvetenskap. Misstankarna avsåg fabricering och förfalskning i artikeln genom att forskaren använt oriktiga data och undanhållit data, centrala förhållanden och referenser samt förvanskat slutsatser. Nämnden bedömde att den kritik som togs upp i anmälan främst avsåg skilda vetenskapliga synsätt på teoretiska antaganden, metod och vad som betraktas som bevis. Det ansågs inte ha framkommit att det var fråga om fabricering eller förfalskning. Anmälaren överklagade nämndens beslut. Nämnden bedömde att över-klagandet inte kom in under överklagandetiden. Anmälaren överklagade då rättidsprövningen till Förvaltningsrätten i Uppsala. Förvaltningsrätten bedömde att överklagandet kom in för sent.

Beslut

Beslut i ärendet går att läsa i sin helhet i nedanstående PDF-dokument.

Beslut 3.2-20/0105