Gå till innehåll

Beslut i ärende 3.2-20/0108

Summering - Ärende 3.2-20/0108

Nämnden friade 13 forskare inom forskningsämnesområdet samhällsvetenskap från misstankar om oredlighet i forskning. Anmälan avsåg misstänkt fabricering och förfalskning i en avslutad pilotstudie och i en planerad huvudstudie.
Nämnden konstaterade att pilotstudien rapporterats och avslutats och alltså avsåg forskning som omfattas av lagen. Arbetet med huvudstudien hade planerats bland annat genom en godkänd ansökan om etikprövning (enligt lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor) och studien pågick sedan en tid tillbaka. Även huvudstudien ansågs därmed vara en del av forskningsprocessen.
Det som i anmälan misstänktes vara oredlighet i forskning i pilotstudien avsåg förvanskning av tidigare forskning, avsaknad av exakta uppgifter om hur studien var upplagd och bias i slutsatser och diskussion. Nämnden bedömde att exempel på tidigare forskning hade beskrivits i pilotstudien och att både positiva och negativa forskningsresultat samt risker och begränsningar med studien berördes på ett sådant sätt att det inte var fråga om fabricering eller förfalskning.
Det som i anmälan misstänktes vara oredlighet i forskning i huvudstudien avsåg förvanskning av tidigare forskning genom att information om riskerna med den intervention som skulle genomföras undanhölls, eftersom resultat från tidigare studier inte presenterades. Dessutom menade anmälaren att forskarna varit vilseledande i den information de gett om studiens design och genomförande, uppskattningar av bortfall med mera. Nämnden bedömde att forskarnas beskrivningar i huvudstudien av tidigare forskning, risker, studiedesign, uppskattningar av bortfall med mera inte brast på ett sådant sätt att det var fråga om förfalskning eller fabricering enligt lagens mening.

Beslut

Beslut i ärendet går att läsa i sin helhet i nedanstående PDF-dokument.

Beslut 3.2-20/0108