Gå till innehåll

Beslut i ärende 3.2-20/0135

Summering - Ärende 3.2-20/0135

En pensionerad forskare friades från misstankar om oredlighet i forskning inom forskningsämnesområdet medicin och hälsovetenskap.
Misstankarna avsåg plagiering av delar ur en avhandling, ett antal artiklar och en bok som tagis in i en handbok som den anmälde forskaren skrivit. Forskaren hade suttit i betygsnämnden för avhandlingen och faktagranskat boken och enligt anmälaren fört in texter därifrån i handboken.
Nämnden ansåg i sitt beslut att den anmälda publikationen beskrevs i dess förord som en handbok som på ett lättfattligt sätt ska ge ett koncentrat av den kunskap som finns inom området för en viss sorts studier. Det anges att den dels ska tjäna som handbok för den som själv ämnar genomföra en viss sorts undersökning, dels ska användas som kursbok vid kurser i den aktuella metodiken. På omslaget beskrevs att målgruppen är universitets-och högskolestuderande på kurser i den aktuella metodiken samt praktiskt verksamma som själva ska genomföra undersökningar. Nämnden gjorde bedömningen att publikationen var en lärobok. Sett till dess karaktär och innehåll och med tanke på de målgrupper den riktade sig till ansåg nämnden att innehållet inte var forskning.

Beslut

Beslut i ärendet går att läsa i sin helhet i nedanstående PDF-dokument.

Beslut 3.2-20/0135