Gå till innehåll

Beslut i ärende 3.2-21/0033

Summering - Ärende 3.2-21/0033

Två forskare friades från misstankar om oredlighet i forskning. Forskningsämnesområdet var samhällsvetenskap.
Misstankarna avsåg plagiering av en formulering i en mening på två ställen i en artikel som hämtats ur en konferensartikel. En annan mening misstänktes delvis vara omskriven jämfört med den plagierade artikeln, men det refererades inte till den utan till det bakomliggande källmaterialet från en annan källa. Det riktades även misstankar om plagiering av analysram, begrepp och dataselektion, som använts i anmälarens avhandling.
När det gällde det första påståendet om plagiering av en mening, konstaterade nämnden att meningen förekom två gånger i artikeln. Den första gången angavs referens med författarens efternamn och årtal för publikationen inom parentes efter meningen. Den andra gången meningen förekom hänvisades det tillbaka i texten genom formuleringen ”as mentioned in the introduction”. I artikelns referenslista finns en fullständig referens med. Nämnden gjorde bedömningen att referensen varit tillräcklig mot bakgrund av att meningen inte var ett direkt citat även om ordalydelsen låg nära originalet. Referensen och referenslistan gav en korrekt information om vem som skulle få erkännande för innebörden i meningen. Nämnden ansåg därför att det inte kunde anses att de anmälda inte gett tillbörligt erkännande till ursprungskällan i en sådan utsträckning att det var fråga om plagiering i den delen.
När det gällde det andra påståendet om plagiering uttalade nämnden att det var statistiken som var det bakomliggande källmaterialet till det som stod i meningen. Det var därför korrekt att referera till ursprungskällan. Meningen var därmed inte en plagiering.
När det gäller det tredje påståendet om att de anmälda forskarna ska ha inspirerats av den angivna avhandlingen m.fl. publikationer i fråga om analysram, begrepp och dataselektion gjorde nämnden bedömningen att det var fråga om metodval på en allmän nivå. Nämnden konstaterade även att de anmälda forskarna tillämpat metoden innan avhandlingen togs fram. Nämnden ansåg därför att forskarna inte tagit dessa delar från avhandlingen på ett sätt som var plagiering.

Beslut

Beslut i ärendet går att läsa i sin helhet i nedanstående PDF-dokument.

Beslut 3.2-21/0033