Gå till innehåll

Beslut i ärende 3.2-21/0038

Summering - Ärende 3.2-21/0038

En docent friades från misstankar om oredlighet i forskning inom forskningsämnesområdet samhällsvetenskap.
Misstankarna avsåg misstänkt förfalskning i en studie med syfte att undersöka hur etnicitet och kön kan påverka individers möjligheter i ett akademiskt
sammanhang. Som en del av studien hade forskarna med e-post skickat
förfrågningar till olika företrädare för akademiska forskningsmiljöer om möjligheterna att få en forskartjänst från en påhittad person. I vissa förfrågningar
hade den påhittade personen till exempel haft ett svenskklingande namn och
i andra ett ickesvenskklingande namn.
Nämnden bedömde att de misstankar som togs upp i anmälan handlade
om kritik mot den form av forskningsmetod (”deception”) som använts, där
forskare falskeligen utgett sig för att vara en påhittad person för att kunna
undersöka om svaren kunde bero på personens etniska bakgrund eller kön.
Nämnden bedömde att det inte var fråga om förfalskning i lagens mening att
använda en sådan metod på det sätt som skett i det aktuella fallet.

Beslut

Beslut i ärendet går att läsa i sin helhet i nedanstående PDF-dokument.

Beslut 3.2-21/0038