Gå till innehåll

Beslut i ärende 3.2-21/0044

Summering - Ärende 3.2-21/0044

En docent friades från misstankar om oredlighet i forskning inom forskningsämnesområdet medicin och hälsovetenskap.
Misstankarna rörde i första hand förfalskning i form av att uppgifter om covid-19-relaterad överdödlighet hos skolbarn utelämnats i en artikel. Enligt anmälarna presenterades dödsfall för perioden mars–juni 2020 jämfört med november–februari 2019 i den ursprungliga artikeln.
Nämnden bedömde att det inte var visat att det skett någon förfalskning i de anmälda artiklarna. Nämnden konstaterade att anklagelserna i ärendet rörde frågor om vetenskaplig metod i form av hur data bör redovisas och tolkas. I beslutet skriver nämnden att i detta avseende kan alltid olika bedömningar göras av vad som är lämpligast, vilket också normalt debatteras i vetenskaplig litteratur. Invändningar mot en forskares val av metod och studiedesign behöver alltså inte ha att göra med att uppgifter förfalskats eller annars hanterats på ett sätt som är missvisande. Nämnden konstaterade att det i inte framkommit något som tydde på att uppgifter utelämnats på ett sätt som innebar förfalskning i lagens mening.

Beslut

Beslut i ärendet går att läsa i sin helhet i nedanstående PDF-dokument.

Beslut 3.2-21/0044