Gå till innehåll

Beslut i ärende 3.2-21/0096

Summering - Ärende 3.2-21/0096

Åtta forskare som stod som författare till en artikel friades från misstankar om oredlighet i forskning. Misstankarna avsåg förfalskning eller fabricering i sex artiklar, men endast en av artiklarna prövades. En artikel hade redan prövats av nämnden (se ärende 3.1-21/0076) och misstankarna avseende övriga fyra artiklar var preskriberade. Ämnesområdet var medicin och hälsovetenskap
Misstanken som prövades avsåg förfalskning eller fabricering i form av att samma Western blot-panel använts för att visa ett kontrollproteins uttryck vid tre olika tidpunkter.
Utredningen visade att misstankarna om att fel panel använts stämde och nämnden bedömde att felen utgjorde förfalskning. Avvikelserna bedömdes vara allvarliga då det inte framkom någon anledning att göra avsteg från den i förarbetena angivna utgångspunkten att förfalskning i princip alltid är en allvarlig avvikelse från god forskningssed.
Nämnden bedömde baserat på den sakkunniges utlåtande och författarnas yttranden att allt tydde på att återanvändningen av bilder i artikeln skett av misstag. Då det endast var fråga om ett enstaka fel bedömde nämnden att det inte heller fanns skäl att anse att författarna agerat grovt oaktsamt.

Beslut

Beslut i ärendet går att läsa i sin helhet i nedanstående PDF-dokument.

Beslut 3.2-21/0096