Gå till innehåll

Beslut i ärende 3.2-21/0156

Summering - Ärende 3.2-21/0156

Fyra forskare friades från misstankar om oredlighet i forskning. Misstankarna avsåg självplagiat i ett bokmanuskript (nedan benämnd boken) inskickat för granskning. Nämnden utredde även om misstankarna avsåg plagiat. Misstankarna om självplagiat bestod i att flera kapitel i boken misstänktes bygga på tidigare publicerade artiklar och böcker av författarna. Misstanken om plagiat bestod i att en medförfattare till en av artiklarna som ingick i boken inte stod med som författare. En forskare prövades inte då hen endast hade ingått i projektet i ett tidigt skede och inte stod som medförfattare till det inskickade manuskriptet. Forskningsämnesområdet var humaniora och konst.

Författarna till boken angav att det var deras avsikt att återanvända tidigare publicerat material och att de också avsåg att inkludera källhänvisning till tidigare publicerat material i förordet eller i ”acknowledgments”. Nämnden bedömde att boken till vissa delar byggde på tidigare publicerat material av författarna och att det inte var fråga om plagiering i lagens mening, utan misstänkt så kallad självplagiering som nämnden inte har till uppgift att pröva. . Projektledaren angav att den person som varit medförfattare till en av artiklarna som ingick i boken, var informerad om att artikeln skulle ingå i boken samt att avsikten var att hen tydligt skulle omnämnas både i bokens förord och i relevanta kapitel. Manuskriptet var skickat anonymt för granskning. Nämnden bedömde att det inte fanns anledning att misstro författarnas uppgifter om att hänvisning till de egna texterna och den text som var sampublicerad med en ytterligare författare skulle läggas till innan publicering, och bedömde att någon plagiering således inte hade skett. Forskarna friades därför från misstankar om oredlighet i forskning.

Beslut

Beslut i ärendet går att läsa i sin helhet i nedanstående PDF-dokument.

Beslut 3.2-21/0156