Gå till innehåll

Beslut i ärende 3.2-22/0064

Summering - Ärende 3.2-22/0064

Elva forskare fälldes och sju forskare friades från misstankar om oredlighet i forskning inom forskningsämnesområdet medicin och hälsovetenskap. Misstankarna gällde förfalskning/fabricering genom att figurer med bilder från Western blot-mätningar inte visade det de påstods visa. Totalt prövades fyra artiklar. Nämnden konstaterade att tre av artiklarna innehöll flera förfalskade bilder. Den fjärde artikeln innehöll en förfalskad bild enligt nämndens bedömning. Det ansågs utgöra allvarliga avvikelser från god forskningssed.
Författarna till de tre artiklarna med flera förfalskade bilder, som i artiklarna angett att de ansvarat för kontroll av data, ansågs ha agerat grovt oaktsamt då de inte uppmärksammat de förfalskade bilderna innan artiklarna publicerades. Gällande den fjärde artikeln ansåg nämnden att författarna inte agerat grovt oaktsamt eftersom det rörde sig om ett enstaka fel som uppstod i slutskedet av arbetet med artikeln. Nämnden pekade även på att forskningsledarna haft ett särskilt ansvar för att garantera kvaliteten hos forskningen som presenterades i artiklarna.

Beslut

Beslut i ärendet går att läsa i sin helhet i nedanstående PDF-dokument.

Beslut 3.2-22/0064