Gå till innehåll

Beslut i ärende 3.2-22/0068

Summering - Ärende 3.2-22/0068

En forskare fälldes för oredlighet i forskning inom ämnesområdet medicin och hälsovetenskap. Sju forskare friades från misstanken om oredlighet i forskning.

Misstankarna avsåg förfalskning av två figurer i en vetenskaplig publikation. Figurerna misstänktes innehålla duplicerade och manipulerade bilder. Av sakkunnigutlåtandena i ärendet framkom att det fanns bildduplikat i figurerna och att några av bilderna dessutom var manipulerade.  En av de korresponderande författarna hade tillfört de förfalskade bilderna i slutversionen av manuskriptet utan att övriga medförfattare medverkat.

Nämnden konstaterade att det fanns bilduplikat och manipulerade bilder i den ena figuren och bildduplikat i den andra figuren. Figurerna visade därmed inte vad de påstods visa. Nämnden menade att det utgjorde förfalskning och en allvarlig avvikelse från god forskningssed. Den forskare som tillfört de förfalskade bilderna ansågs ha agerat grovt oaktsamt och därmed gjort sig skyldig till oredlighet i forskning. 

Beslut

Beslut i ärendet går att läsa i sin helhet i nedanstående PDF-dokument.

Beslut 3.2-22/0068