Gå till innehåll

Beslut i ärende 3.2-22/0094

Summering - Ärende 3.2-22/0094

En doktorand friades från misstanke om oredlighet i forskning inom forskningsämnesområdet matematik.
Misstanken avsåg plagiering av ett matematiskt bevis som doktoranden använt utan referenshänvisning i ett opublicerat avhandlingsmanus. Doktoranden ska ha hämtat beviset från sin handledares anteckningar och dennes tidigare publikationer.
Nämnden menade att ärendet rörde ett opublicerat avhandlingsmanus som fortfarande var under bearbetning och att det inte går att ställa samma krav på denna typ av arbete som på ett publicerat arbete. Doktoranden friades därmed från misstanken om plagiering.

Beslut

Beslut i ärendet går att läsa i sin helhet i nedanstående PDF-dokument.

Beslut 3.2-22/0094