Gå till innehåll

Beslut i ärende 3.2-22/0101

Summering - Ärende 3.2-22/0101

En forskare friades från misstankar om oredlighet i forskning i en artikel inom forskningsämnesområdet teknik. Misstankarna avsåg förfalskning eller fabricering av två figurer.
Nämnden ansåg att de två figurerna antingen hade hittats på, det vill säga fabricerats, eller hade ändrats utan att det var berättigat, det vill säga förfalskats. Det ansågs utgöra allvarliga avvikelser från god forskningssed. Forskaren ansågs inte ha agerat grovt oaktsamt och friades därför från misstankar om oredlighet i forskning.

Beslut

Beslut i ärendet går att läsa i sin helhet i nedanstående PDF-dokument.

Beslut 3.2-22/0101