Gå till innehåll

Beslut i ärende 3.2-22/0110

Summering - Ärende 3.2-22/0110

Sex forskare friades från misstankar om oredlighet i forskning i två artiklar som de skrivit inom forskningsämnesområdet medicin och hälsovetenskap. De anmälda misstankarna avsåg fabricering och förfalskning då felstaplar saknades i en delfigur utan förklaring och uppgifter utelämnats i artiklarna utan att det var befogat.
Delfiguren utan felstaplar visar resultat från mätningar på ett prov efter sju dagar i odling. Forskarna förklarade att felstaplarna saknades eftersom för få mätningar kunnat utföras efter sju dagar för att kunna göra en statistisk beräkning som ger storleken på felstaplarna. De angav att det var ett misstag som gjorde att antalet mätdata efter sju dagar inte angivits i bildtexten.
Då förklaringen till att mätningarna saknar felstaplar inte beskrivs i artikeln, bedömde nämnden att felet utgör förfalskning och är en allvarlig avvikelse från god forskningssed. Övriga misstankar saknade grund. Nämnden fann att forskarnas förklaring till hur felet uppstått var trovärdig och, då det rörde sig om ett enstaka fel, att det inte var fråga om grov oaktsamhet.

Beslut

Beslut i ärendet går att läsa i sin helhet i nedanstående PDF-dokument.

Beslut 3.2-22/0110