Gå till innehåll

Beslut i ärende 3.2-22/0169

Summering - Ärende 3.2-22/0169

Sju forskare friandes från misstankar om oredlighet i forskning i en artikel inom forskningsämnesområdet medicin och hälsovetenskap. Misstankarna avsåg förfalskning då två bilder i en figur inte visade det de angavs visa samt plagiering eftersom samma bilder återfanns i en tidigare publicerad artikel.
Forskarna angav att fel bilder publicerats av misstag och att de publicerat ett erratum där den plast som bilderna visade angavs tillsammans med en referens till experimenten som låg till grund för bilderna.

Då bilderna inte visade det som angavs i bildtexten bedömde nämnden att de felaktiga bilderna utgjorde förfalskning. Nämnden fann ingen anledning att göra avsteg från huvudprincipen att förfalskning är en allvarlig avvikelse från god forskningssed.  

Nämnden bedömde också att de felaktiga bilderna utgjorde plagiering eftersom ursprungskällan inte getts tillbörligt erkännande. Då det rörde sig om enstaka ord, bedömde nämnden att plagieringen inte var en allvarlig avvikelse från god forskningssed.

Då författarna själva upptäckt felen och skyndsamt publicerat ett erratum bedömde nämnden att förfalskningen inte var att betrakta som ett grovt oaktsamt förfarande. Forskarna friades därmed från misstankarna om oredlighet.

Beslut

Beslut i ärendet går att läsa i sin helhet i nedanstående PDF-dokument.

Beslut 3.2-22/0169