Gå till innehåll

Beslut i ärende 3.2-22/0182

Summering - Ärende 3.2-22/0182

Fyra forskare fälldes för oredlighet i forskning inom forskningsområdet medicin och hälsovetenskap. Fem forskare friades från misstanke om oredlighet i forskning.
Misstankarna avsåg förfalskning och riktades mot fem vetenskapliga publikationer med misstänkt duplikat av bilder, förvrängning av bilder, samt att olika utsnitt från samma bild publicerats. Forskarna angav att duplikaten gjorts av misstag och att rättelser gjorts. Även förvrängningen av bilder menade forskarna gjorts av misstag. För en artikel angav forskarna att anmälan var felriktad.
Ett sakkunnigutlåtande inhämtades i ärendet. Den sakkunnige bedömde att forskarna publicerat fel bilder i fyra av artiklarna och att det korrigerats i tre. Misstanken mot den femte artikeln bedömde den sakkunnige var felaktig. I en artikel bedömde den sakkunnige att Western Blot-paneler duplicerats, beskurits storleksförändrats och roterats.
Nämnden konstaterade att forskarna publicerat fel bilder i fyra artiklar och att bilderna därmed inte visade vad de påstods visa. Nämnden ansåg att det utgjorde förfalskning och allvarliga avvikelser från god forskningssed. Den femte artikeln innehöll inte förfalskning. I tre av artiklarna menade nämnden att förfalskningen skett av misstag och utan uppsåt. Det handlade om förbiseenden eller slarv och om enstaka fel. Forskarna bedömdes inte ha agerat grovt oaktsamt i dessa tre artiklar. I en artikel konstaterade nämnden att det publicerats bilder som var manipulerade versioner av originalen. Författarna till den artikeln bedömdes ha agerat grovt oaktsamt och därmed gjort sig skyldiga till oredlighet i forskning.
Tre av fyra forskare som fälldes för oredlighet i forskning överklagade nämndens beslut. Förvaltningsrätten i Uppsala bedömde att två av dem, som var de korresponderande författarna till artikeln, gjort sig skyldiga till oredlighet i forskning men däremot inte den tredje forskaren.

Beslut

Beslut i ärendet går att läsa i sin helhet i nedanstående PDF-dokument.

Beslut 3.2-22/0182