Gå till innehåll

Beslut i ärende 3.2-23/0087

Summering - Ärende 3.2-23/0087

En forskare friades från misstankar om oredlighet i forskning i sin avhandling inom forskningsämnesområdet teknik. Misstankarna avsåg plagiering av delmål som ursprungligen formulerats i den ansökan om projektmedel som finansierat avhandlingen.
Nämndens ansåg att det var rimligt att avhandlingen svarar mot de mål som angetts i ansökan om medel och att de därför angetts ordagrant. Hänvisningar har också gjorts i avhandlingen till både finansiär och projektplan. Forskaren friades därmed från misstankarna.

Beslut

Beslut i ärendet går att läsa i sin helhet i nedanstående PDF-dokument.

Beslut 3.2-23/0087